PHÁP NGỮ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG MỘNG THAM PHẦN 2

PHÁP NGỮ KHAI THỊ CỦA HÒA THƯỢNG MỘNG THAM (PHẦN 2).
Hỏi: Tỳ kheo và Tỳ kheo ni nên giữa giới như thế nào?
Đáp: Bạn nên tự quản mình trước đã.
Hỏi: Tại sao mỗi ngày phải đọc kinh, đọc kinh, niệm chú có để làm gì?
Đáp: Tại sao Quán Thế Âm Bồ Tát vẫn luôn cầm xâu chuỗi để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu người khác chi bằng cầu chính mình.
Hỏi: Lúc Hòa Thượng giảng kinh Hoa Nghiêm phẩm Tịnh Hạnh có nói đến “Thiện dùng kì tâm”, làm thế nào trong đời sống sinh hoạt hằng ngày có thể “Thiện dụng kì tâm”?
Đáp: “Thiện dùng kì tâm” chính là biết việc gì nên làm, việc gì không nên làm, biết được đường nào không nên đi thì không đi, nhất cử nhất động đều là đang phát nguyện, nguyện độ chúng sanh và nguyện thành Phật. Thành Phật chính là làm một người giác ngộ, hiểu rõ lý sự, không làm chuyện hồ đồ, trong một ngày lúc đi đứng nằm ngồi, đều mang tâm thái như vậy thì cách nhìn xã hội của chúng ta sẽ hoàn toàn khác đi.
Hỏi: Đệ tử vừa xuất gia, tuổi đạo còn nhỏ, nên tu hành như thế nào?
Đáp: Rất đơn giản, tìm những vị lão hòa thượng, đã xuất gia lâu năm, theo họ mà học tập, làm học trò của họ.
Hỏi: Người xuất gia có nhất định phải học ở Phật học viện không, đệ tử không cho vậy là đúng?
Đáp: Có phải bạn chính mình không muốn ở trong Phật học viện không, nếu vậy thì có thể không học ở đó, nhưng kinh thì không thể không học, không học thì không biết đường mà tu.
Hỏi: Vi sao phải cầu sanh Cực Lạc?
Đáp: Vì nó phương tiện, đơn giản, dựa vào sự gia trì của Phật, cho nên nói niệm Phật là tốt nhất.
Hỏi: Khi niệm Phật nên có tâm thái như thế nào?
Đáp: Thứ nhất là tâm sám hối, thứ hai là tâm chí thành, chí thành sám hối đều phải bắt đầu từ tâm tín nguyện, nhất định phải có tâm tín nguyện.
Hỏi: Người xuất gia hiện nay thích quản chuyện người khác?
Đáp: Bạn lo quản tốt chuyện của mình trước đã.
Hỏi: Có nhiều vì đạo hữu đã thoái đạo tâm, muốn hoàn tục, nên khuyên họ như thế nào?
Đáp: Mỗi người có nghiệp riêng của mỗi người, mỗi người có nhân duyên khác biệt nhau, nghiệp mỗi người đều là tự mình chịu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *