CHÚNG TA ĐÃ HỌC NHIỀU NĂM NHƯ VẬY RỒI MÀ VIỆC GÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC

CHÚNG TA ĐÃ HỌC NHIỀU NĂM NHƯ VẬY RỒI MÀ VIỆC GÌ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC. TỈ MỈ NGHĨ LẠI THÌ RA KHÔNG CÓ XÂY NỀN MÓNG, ĐÃ BỎ ĐI MẤT BA ĐIỀU NÀY. CHO NÊN HỌC PHẬT TỪ ĐÂU MÀ HỌC VẬY? PHẢI TỪ BA ĐIỀU NÀY MÀ HỌC.
Sau cùng Thế Tôn đã nêu ra một tổng kết: “Như thử tam sự, danh vi Tịnh nghiệp”. Ba sự việc này, ba điều mười một câu, đây gọi là Tịnh nghiệp.
Cuối cùng đặc biệt dặn dò bà Vi Đề Hy, Vi Đề Hy chính là đại biểu cho tất cả chúng ta, dặn bảo bà chính là dặn bảo chúng ta: “Phật cáo Vi Đề Hy! Dữ kim tri bất?”, bà có biết không? Ba loại nghiệp này, ba loại Tịnh nghiệp đó là chánh nhân Tịnh nghiệp ba đời chư Phật quá khứ, hiện tại, vị lai.
Câu nói này rất là quan trọng. Chúng ta mới hiểu rõ ra, không luận tu học pháp môn nào. Thiền giáo, Mật giáo, Tông môn, Giáo hạ cho đến tám vạn bốn ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, ba điều này là nền tảng, đây là chánh nhân Tịnh nghiệp. Nếu như không có nền tảng này, không luận tu học pháp môn nào đều là uổng công, đều là không thể thành tựu. Ba điều này giống như chúng ta xây nhà vậy phải đóng cọc móng. Cho dù bạn xây nhà bao nhiêu cao, cho dù xây dựng hình dáng thế nào, nền móng là cần thiết. Không có nền móng, thành tựu gì cũng không có. Chúng ta phải cố gắng phản tỉnh, cố gắng nghĩ lại.
Chúng ta học Phật, học đã nhiều năm như vậy rồi, tại sao hôm nay vẫn là như thế này, không hề tiến bộ? Xem qua trong Cao Tăng truyện, xem qua Cư Sĩ truyện, người ta ba năm đến năm năm khai ngộ thì khai ngộ, chứng quả thì chứng quả. Chúng ta đã học nhiều năm như vậy rồi mà việc gì cũng không được. Tỉ mỉ nghĩ lại thì ra không có xây nền móng, đã bỏ đi mất ba điều này. Cho nên học Phật từ đâu mà học vậy? Phải từ ba điều này mà học.
Hôm nay thời gian đã hết, tôi đã đơn giản đem Tịnh nghiệp Tam phước giới thiệu cho các vị, đến chỗ này thì viên mãn, cảm ơn các vị đồng tu. Nam mô A Di Đà Phật!
– HT. Tịnh Không, Tịnh Nghiệp Tam Phước.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *